Podmínky ochrany osobních údajů

 

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI 

  • Evitis, s.r.o., IČ: 228 01 995, sídlem Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa (zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32438)

 (dále také jen jako „Správce údajů“ nebo „My“)

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů - General Data Protection Regulation (GDPR) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, za účelem obchodních sdělení, navázání spolupráce, plnění smluvního závazku, oprávněných zájmů či plnění zákonné povinnosti.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktuje na info@evitis.cz

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být požádání o doplnění některých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Jedná se zejména o Vaše jména a příjmení, tituly, firmu, kontaktní adresu či adresu sídla společnosti, IČ a DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, číslo bankovního spojení. Naše webové stránky nepoužívají cookies ani jiný „sledovací“ nástroj. Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte. Naše služby nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme.

V rámci zpracování osobních údajů za účelem obchodních sdělení či navázání spolupráce zpracováváme Vaše jméno, příjmení, titul, e-mail, telefonní číslo, obchodní firmu, kontaktní údaje na pověřenou či kontaktní osobu. Tyto osobní údaje zpracováváme přímo od Vás v rámci naší vzájemné obchodní činnosti či obchodního styku nebo z veřejně dostupných zdrojů – veřejné rejstříky, webové stránky apod.

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, abychom Vám mohli poskytovat informace, které od nás požadujete anebo, abychom mohli plnit předmět smlouvy či objednávky. Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení můžeme rovněž využít k rozeslání obchodních sdělení, kterými Vás informujeme o službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat.

Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem automatizovaného rozhodování či profilování.

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?  

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi položené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další obchodní vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s požadavkem na info@evitis.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění předmětu smlouvy či objednávky předat našim smluvním partnerům (např. externí právní konzultanti, účetní, atd.). Tyto společnosti a naši smluvní partneři dodržují při zpracování osobních údajů právní předpisy. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Správce údajů zpracovává osobní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu plnění všech práv a povinností plynoucích z daného smluvního vztahu. Správce údajů zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k ochraně oprávněných zájmů Správce údajů, či po dobu nezbytně nutnou k plnění zákonných lhůt.

Osobní údaje zpracovávané za účelem obchodního sdělení či navázání vzájemné spolupráce do okamžiku odvolání souhlasu, uplatnění práva na výmaz či opravu (na formuláři v sekci GDPR), vznesením námitky proti zpracování či zasláním odmítnutí se zasíláním těchto sdělení na e-mail: info@evitis.cz

Správce údajů přijal organizační a technická opatření ve vztahu k nakládání s osobními údaji, a to v rámci bezpečnostních a organizačních pravidel ve vztahu k zaměstnancům či jednotlivým smluvním partnerům. Správce údajů má zajištěnou vysokou úroveň IT bezpečnosti.

 Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva: a) právo na přístup k osobním údajům; b) právo na opravu; c) právo na výmaz; d) právo na omezení zpracování údajů; e) právo vznést námitku proti zpracování; f) podat stížnost na zpracování osobních údajů a g) odvolat souhlas. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@evitis.cz

  1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete zažádat od Správce údajů prostřednictvím výše uvedeného mailu o sdělení, zda Správce údajů zpracovává Vaše osobní údaje. Pakliže Správce údajů zpracovává, máte nárok zjistit následující informace: účel zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci osobních údajů, dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, poučení o právu na opravu, výmaz, námitku či podat stížnost k dozorovému úřadu
  2. Právo na opravu – můžete zažádat Správce údajů v případě, že zpracovává Vaše osobní údaje nepřesně či nesprávně
  3. Právo na výmaz – můžete zažádat Správce údajů v případě, že považujete zpracování Vašich osobních údajů za protiprávní
  4. Právo na omezení zpracování – můžete zažádat Správce údajů o znepřístupnění vybraných osobních údajů
  5. Právo vznést námitku proti zpracování – Správce údajů nebude nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné právní důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  6. Právo podat stížnost k dozorovému úřadu ÚOOÚ – v případech, kdy máte za to, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení platných právních předpisů. Stížnost lze adresovat přímo Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz/. 
  7. Odvolání souhlasu – máte právo kdykoliv odvolat Váš souhlas poskytnutý Správci údajů ke zpracování Vašich osobních údajů, přičemž tímto odvoláním není nijak dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním

 

 

 
Zpět do obchodu